Produktet Jo-Cash

LETER GARANCITE

Do të dëshironit që BKT të garantojë në emrin tuaj në rast mospërmbushjes së kushteve të kontratës?

BESIMI UDHËHEQ DREJT SUKSESIT…

Zgjidhja është Letër Garancia e BKT.

Ne qëndrojmë pranë biznesit tuaj…

Një lloj kontrate e lëshuar nga një bankë në interes të një klienti i cili ka marrë përsipër të blejë mallra nga një furnitor dhe premtom të paguajë çdo detyrim financiar furnitorit në rast mos përmbushjeje të detyrimeve.

Një letër garanci shpesh ndihmon firmat të drejtojnë bizneset me palë të tjera me të cilat nuk do të kishin pasur rastin të bashkëpunonin.

BKT mund të lëshojë garanci bankare, sipas rastit, kundrejt: një depozite të vënë si kolaterali në para, linjës së kredisë ose kundër garancive të lëshuara nga bankat e huaja të klasit të parë.

Ndryshimi ndërmjet një Letër Kredie dhe një Letër Garancie është se, në Letrën e Garancisë lëshuesi nuk pret të paguajë dhe vlefshmëria mund të jetë e përcaktuar ose pa kufizim, ndërsa në Letër Kredi lëshuesi pritet të paguajë dhe ka një vlefshmëri të fiksuar.

Tipet kryesore të Garancive që ne ofrojmë janë:

Për çdo aspekt në lidhje me Financën Tregtare të lëshuara dhe/ose të pranuara, ekspertët tanë të financës tregtare do t’ju mbështesin me asistencë të plotë.

LETËR KREDITË

Letër Kredia është detyrimi i një banke për të paguar vlerën e dokumenteve tek përfituesit nëse dokumentet e kërkuara paraqiten brenda vlefshmërisë së L/C dhe dokumentet janë në përputhshmëri me kushtet e letër kreditsë.

Letër Kredia është një mekanizëm bankar që lejon importuesit të ofrojnë kushte të sigurta eksportuesve.

Karakteristikat e Letër Kredisë

Letër Kredia përdoret nga:

Avantazhet për blerësin

Avantazhet për shitësin

Inkasot ose kërkesë-arkëtimet dokumentare

Format bazë të kërkesë arkëtimeve dokumentare që ne u ofrojmë bizneseve janë:

Dokumentet kundrejt pranimit ose premtimit për të paguar (D/A). Në këtë rast, blerësi duhet të pranojë një draft për shumën që shitësi i paraqet për arkëtim, nëpërmjet të cilit ai bie dakord të paguajë shumën e përcaktuar në të në datën e maturimit.

BKT mund t’ju ndihmojë në realizimin me sukses të transaksioneve të mëposhtme:

Për çdo aspekt në lidhje me Financën Tregtare të lëshuara dhe/ose të pranuara, ekspertët tanë të financës tregtare do t’ju mbështesin me asistencë të plotë.

 
Banka Kombetare Tregtare copyright 2018
Qendra Kontaktuese +383 (0) 38 666 666 : Harta : Kontakt
Web Kredi
Na gjeni edhe nė:
Banka Kombėtare Tregtare Kosovė Sh.A. – merr pjesė detyrueshėm nė Fondin e Sigurimit tė Depozitave tė Republikės sė Kosovės.